KellyKJ65edt

Shafer Trail, Canyonland NP 7.2.12

Shafer Trail, Canyonland NP 7.2.12
KellyKJ65edt, Jul 27, 2015